Reklamačný poriadok - ZAMBOTEX


ZAMBOTEX-B s.r.o.  
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava  
IČO: 52 252 485
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo
36099/S
(ďalej len "Predávajúci") 
vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z.o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pripredaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľkualebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa prizmluve uzavretej na diaľku") tento

 

REKLAMAČNÝPORIADOK PRE INTERNETOVÝ OBCHOD 

 (ďalej len "Reklamačný poriadok")

www.zambotex.sk

1. Úvodné ustanovenia  

1.1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú nazáklade elektronickej objednávky a jej potvrdenia medzi Predávajúcim aKupujúcim, ktorý nakupuje tovar  za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodnýchpodmienkach internetového obchodu www.zambotex.sk (ďalej len"Zmluva"). Pod pojmami "Kupujúci" a "Predávajúci"používanými v tomto Reklamačnom poriadku sa rozumejú zmluvné strany Zmluvy, apod pojmom "tovar" sa rozumie predmet kúpy zo Zmluvy.

1.2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri dodanítovaru v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho a podmienkyuplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.

1.3. Predávajúci poskytne Kupujúcemu na svojej internetovej stránke www.zambotex.skpred uzavretím Zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa Kupujúci moholzoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotoudodania.

2. Vrátenie tovaru  

2.1.Kupujúci má právoneprevziať tovar od dopravcu v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (sobjednávkou Kupujúceho) alebo v prípade dodania tovaru v poškodenom obale. Vprípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou má Kupujúci právo na to, aby muPredávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade spodmienkami dohodnutými v Zmluve a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenoutovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúcipožadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

2.2. V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluveuzavretej na diaľku v platnom znení má Kupujúci, ktorý je považovaný zaspotrebiteľa, právo od Zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňaprevzatia tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určenátretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného otvaru,alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodajú oddelene, do14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkoudopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak  sadodáva tovar, pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní odokamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcuprevezme posledný diel alebo posledný kus, alebo ak sa tovar dodáva opakovanepočas vymedzeného obdobia, do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určenátretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar. Kupujúci môžeodstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatímplynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Pri uplatnení práva Kupujúceho naodstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu 2.2. Reklamačného poriadku je Kupujúci povinnýinformovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy a tojednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu Predávajúceho: ZAMBOTEX-B s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, alebo e-mailom na e-mailovú adresu Predávajúceho: zambotex@zambotex.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcimpochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Na účely odstúpenia od Zmluvy jekupujúci oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorýtvorí prílohu VOP. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy predtým,ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

2.3. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačnéhoporiadku budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil nazáklade Zmluvy alebo vs úvislosti s ňou, vrátane prípadných ďalších platiebprijatých od Kupujúceho na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, ako súnáklady na dopravu, dodanie a iné náklady a poplatky. To sa nevzťahuje nadodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia,  ako jenajlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý Predávajúcim. Platbybudú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňadoručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu. Úhradatýchto platieb bude uskutočnená bezhotovostným prevodom na účet Kupujúcehoalebo pošovou poukážkou na adresu Kupujúceho a to bez účtovania akýchkoľvekďalších poplatkov Kupujúcemu. V prípade tovarov budú platby podľa prvej vetytohto bodu 2.3. Reklamačného poriadku Kupujúcemu uhradené až po doručenívráteného tovaru späť Predávajúcemu alebo po predložení dokladu preukazujúcehozaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci môže vrátiť tovarosobne v sídle Predávajúceho alebo zaslaním na adresu Predávajúceho: ZAMBOTEX-B s.r.o.,Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť aleboho priniesť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie odZmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle Kupujúci späť preduplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.Kupujúcemu zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledkuzaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jehopovahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak Kupujúci vráti tovarPredávajúcemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný, v nepôvodnom obale a to vdôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenievlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhraduškody, ktorá tým Predávajúcemu vznikla. 

2.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je (podľa § 7ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaruvyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

3. Reklamácie

3.1. Záruku na tovarPredávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručnádoba je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňaprevzatia tovaru Kupujúcim.

3.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady,ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitímtovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti,úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením alebo prirodzenýmopotrebovaním.

3.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

Ø  osobne v sídlePredávajúceho počas otváracích hodín

Ø  odoslanímreklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou na adresu Predávajúceho:ZAMBOTEX-B s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

PracovníkPredávajúceho určí spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu, vzložitých prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnoteniestavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.4. Pri osobnom uplatnení reklamácie v sídle Predávajúceho vydá pracovníkPredávajúceho Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Predávajúci vydá ovybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatneniareklamácie.

3.5. Pri uplatnení reklamácie je potrebné preukázanie nasledujúcichskutočností:

- že Kupujúci kúpil výrobok od spoločnosti ZAMBOTEX-B s.r.o. a za akú cenu;za týmto účelom preukázania Kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru svyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovau uspoločnosti ZAMBOTEX -B s.r.o.

- že sa na výrobku v záručnej dobe vyskytla vada (a nejedná sa  ovadu, na ktorú sa záruka v zmysle čl. 3.2. tohto Reklamačného poriadku aleboplatných právnych predpisov nevzťahuje); Kupujúci predloží vadný výrobok vsídle spoločnosti ZAMBOTEX -Bs.r.o.

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok zo strany Kupujúceho, jePredávajúci oprávnený neuznať reklamáciu.

3.6. V prípade uznania uplatnenej reklamácie za oprávnenú bude tátoreklamácia vybavená odstranením vady, výmenou tovaru alebo vrátením zaplatenejkúpnej ceny reklamovaného tovaru a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovoupoukážkou na adresu Kupujúceho alebo bezhotovostným prevodom na účetKupujúceho.

3.7. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka,zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základezmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorovpredávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov