Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informačná povinnosťprevádzkovateľa

podľa§ 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľom Informačného systému je:

ZAMBOTEX-B s.r.o.

Karpatské námestie 10A

831 06 Bratislava

iČO:52252485


 1. Účel spracúvania osobných údajov:  marketing a zbieranie cookies*

 2. Zoznam spracúvaných osobných údajov: 

  1. meno a priezvisko

  2. e-mailová adresa

  3. kontaktná adresa

  4. telefón

  5. cookies*

 3. Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na Stránke poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb.

 4. Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby: Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom webového sídla.

 5. Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu: osobné údaje dotknutá osoba do Informačného systému poskytuje dobrovoľne, a to na základe, predzmluvných vzťahov, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy v ktorej vystupuje klient ako jedna zo zmluvných strán. Čas platnosti súhlasu za účelom marketingu poskytuje dotknutá osoba na 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu pričom dotknutá osoba má oprávnenie kedykoľvek svoj súhlas odvolať odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu prevádzkovateľa.

 6. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely: Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely a použije e-mailovú adresu dotknutej osoby za účelom zasielania noviniek (tzv. newsletterov). Pre existujúcich zákazníkov na základe oprávneného záujmu a nových zákazníkov na právnom základe súhlasu so spracúvaním údajov.

 7. Forma zverejnenia: Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú.

 8. Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov: Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

 9. Poučenie o právach dotknutej osoby: Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Prevádzkovateľpristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných,personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktorézohľadňujú najmä:

 • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;

 • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;

 • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;

 • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;

 • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;

 • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;

 • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;

 • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).


Informácieo účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov

Jednouzo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu.V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať lenna konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel anesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný stýmto účelom.


Spracúvanieosobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvaniaosobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsahspracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný nato, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel moholdosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobnýchúdajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak jeúčel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom,je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvanýchosobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby hozbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.

 

Zákono ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľaposkytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovaniaosobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a toaj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo oddotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutejosobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov,respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne azrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmitoinformáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

Dobauchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorýsa vzťahuje na daný dokument v súlade s lehotou uloženia podľaregistratúrneho záznamu. V prípade záujmu nás neváhajtekontaktovať a oznámime Vám presnú dobu uchovávania týkajúcu sakonkrétneho dokumentu.


PrečoPrevádzkovateľ používa cookies?

Cookiespoužívame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky.Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr.cookies od spoločnosti Google.


Základnéa prevádzkové cookies Prevádzkovateľa

Tietosúbory využíva Prevádzkovateľ na zapamätanie siprihlásenia do Prevádzkovateľ.sk a ďalších pridruženýchwebov, aby ste nemuseli vypĺňať prihlasovací formulárs prezývkou a heslom pri každom otvorení stránky. Ak tietocookies zakážete nebudete sa môcť prihlásiť do svojho konta,nebudete môcť pridávať obsah a ani písať diskusné komentáre,keďže bez povolenia cookies to technicky nebude možné.


Cookiestretích strán

Prevádzkovateľvyužíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr.nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics.Prevádzkovateľ pre využitie týchto služieb načítava kódytretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovaťukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies odtýchto stránok tretích strán. Spoločnosť Prevádzkovateľa, akoprevádzkovateľ stránky nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchtocookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšieinformácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívtepríslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromiaalebo pravidlá používania služby.


Akosi môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvortesi nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome,Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nichlištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tusi viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte,môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšieinštrukcie nájdete v nápovede každého z týchtoprehliadačov.


Môžemzablokovať ukladanie cookies?

Vosvojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázaťautomatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcienájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Akpoužívate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón)odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každomz týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.

Prevádzkovateľ rešpektujevaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači.Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovejstránky.


Vloženýobsah z iných webových stránok

Článkyna tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr.videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z inýchstránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inúwebovú stránku.

Tietowebové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používaťsúbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovaťvašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašejinterakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máteúčet a ste prihlásený.


Informáciao oprávnenom zaujme pre marketing:

Našaspoločnosť vykonáva posúdenie proporcionality oprávnenéhozáujmu na spracúvaní osobných údajov vo vzťahu k záujmoma základným právam a slobodám dotknutých osôb a vovzťahu k primeranému očakávaniu dotknutých osôb. TotoPosúdenie sa týka informačného systému marketingu - zasielanianoviniek existujúcim klientom.


Spracúvamehlavne kontaktné údaje a to e-mail a telefón. Oprávneným záujmomPrevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov v IS jeinformovanie klienta o zmenách a novinkách v spoločnosti.Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov na uvedenýúčel za nevyhnutné, nakoľko sú údaje potrebné aj priinformovaní klientov o dôležitých informáciách ako je zmenarozvrhu otváracích hodín napríklad.


Prevádzkovateľpo dôkladnom preskúmaní proporcionality oprávneného záujmu máza to, že základné práva a slobody dotknutých osôb neprevyšujúnad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.


Prevádzkovateľsi plní všetky svoje právom EÚ a Členského Štátustanovené povinnosti, prijal primerané technické a organizačnéopatrenia a náležite preskúmal proporcionalitu oprávnenéhozáujmu vo vzťahu k právam, slobodám a primeranýmočakávaniam dotknutých osôb.


Z vyššieuvedeného vyplýva, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údajev IS pre účely, ktoré sú vo vzťahu k právamdotknutých osôb proporcionálne.


Právadotknutej osoby:

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

 3. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

 5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,

 6. právo na prenosnosť osobných údajov,

 7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.


Dotknutáosoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne aleboelektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutáosoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie saposkytnú po preukázaní jej totožnosti.