Ochrana osobných údajov

Informujeme Vás, že Vaše údaje uschovávame za účelom splnenia zmluvy a následné preukázanie splnenia zmluvných podmienok.

Vaše údaje, ktoré ste zadali, nebudú poskytnuté tretím osobám, s výnimkou ak v čase plnenia zmluvy tretia osoba je našim dodávateľom.

V tomto prípade dodávatelia nie sú oprávnení uschovávať, využívať alebo zverejniť osobné údaje poskytnuté prostredníctvom našej spoločnosti.

So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov.

Smernica pripravena v sulade s nariadenim GDPR