Objednať si môžete aj telefonicky - Po-Pi: 9:00 - 17:00 - +421 948 222 064
Už iba --€ na dopravu zadarmo

Reklamačný poriadok


ZAMBOTEX-B s.r.o.  
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava  
IČO: 52 252 485
zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I vložka číslo :137288/B
(ďalej len "Predávajúci") 
vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z.o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku") tento

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE INTERNETOVÝ OBCHOD 

 (ďalej len "Reklamačný poriadok")

www.zambotex.sk

1. Úvodné ustanovenia  

1.1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej potvrdenia medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nakupuje tovar  za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.zambotex.sk (ďalej len"Zmluva"). Pod pojmami "Kupujúci" a "Predávajúci"používanými v tomto Reklamačnom poriadku sa rozumejú zmluvné strany Zmluvy, a pod pojmom "tovar" sa rozumie predmet kúpy zo Zmluvy.

1.2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.

1.3. Predávajúci poskytne Kupujúcemu na svojej internetovej stránke www.zambotex.sk pred uzavretím Zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa Kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.

2. Vrátenie tovaru  

2.1.Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou Kupujúceho) alebo v prípade dodania tovaru v poškodenom obale. V prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou má Kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

2.2. V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku v platnom znení má Kupujúci, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, právo od Zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru,alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodajú oddelene, do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak  sa dodáva tovar, pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo posledný kus, alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Pri uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu 2.2. Reklamačného poriadku je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu Predávajúceho: ZAMBOTEX-B s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, alebo e-mailom na e-mailovú adresu Predávajúceho: zambotex@zambotex.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Na účely odstúpenia od Zmluvy je kupujúci oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu VOP. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy predtým,ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

2.3. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od Kupujúceho na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, ako sú náklady na dopravu, dodanie a iné náklady a poplatky. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia,  ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho alebo poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov Kupujúcemu. V prípade tovarov budú platby podľa prvej vety tohto bodu 2.3. Reklamačného poriadku Kupujúcemu uhradené až po doručení vráteného tovaru späť Predávajúcemu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci môže vrátiť tovar osobne v sídle Predávajúceho alebo zaslaním na adresu Predávajúceho: ZAMBOTEX-B s.r.o.,Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle Kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.Kupujúcemu zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak Kupujúci vráti tovar Predávajúcemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný, v nepôvodnom obale a to v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá tým Predávajúcemu vznikla. 

2.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je (podľa § 7ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovar u vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

3. Reklamácie

3.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

3.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady,ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti,úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením alebo prirodzeným opotrebovaním.

3.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

Ø  osobne na prevádzke Predávajúceho počas otváracích hodín

Ø  odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou na adresu Predávajúceho: ZAMBOTEX-B s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

Pracovník Predávajúceho určí spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.4. Pri osobnom uplatnení reklamácie v sídle Predávajúceho vydá pracovník Predávajúceho Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.5. Pri uplatnení reklamácie je potrebné preukázanie nasledujúcich skutočností:

- že Kupujúci kúpil výrobok od spoločnosti ZAMBOTEX-B s.r.o. a za akú cenu;za týmto účelom preukázania Kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u spoločnosti ZAMBOTEX -B s.r.o.

- že sa na výrobku v záručnej dobe vyskytla vada (a nejedná sa  ovadu, na ktorú sa záruka v zmysle čl. 3.2. tohto Reklamačného poriadku aleboplatných právnych predpisov nevzťahuje); Kupujúci predloží vadný výrobok na prevádzke spoločnosti ZAMBOTEX -B s.r.o.

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok zo strany Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený neuznať reklamáciu.

3.6. V prípade uznania uplatnenej reklamácie za oprávnenú bude táto reklamácia vybavená odstránením vady, výmenou tovaru alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny reklamovaného tovaru a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho alebo bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho.

3.7. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka,zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novinky z blog-u

Čo znamená DEN ?

Čo znamená DEN ?

Na obaloch pančúch a pančuchových nohavíc sa často stretávame s výrazom "DEN". 

Čo znamená SORBTEK ®?

Čo znamená SORBTEK ®?

SORBTEK® absorbuje vlhkosť, a účinne redukuje pachy, pomocou odparovania. Priadza je priedušná a udržuje nohy v suchu. 

Ponožky bez gumy (ohne gummi)

Ponožky bez gumy (ohne gummi)

Tieto produkty majú obvzlášť jemné a široké manžety s lycrou. 

O nás ZAMBOTEX Komárno

Naša firma sa dlhé roky venovala výrobe, takže v tejto oblasti máme bohaté skúsenosti. Po rokoch sme sa rozhodli tieto skúsenosti zužitkovať vo veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti.

Zastupujeme nemeckú značku RS, výrobcu kvalitných ponožiek, pretože výrobou a hlavne kvalitou nás presvedčila, že takto má vyzerať dokonalá ponožka. Určite si vyberiete z vyše 500 artiklov ponožiek tohto výrobcu. Očaria Vás farebné ale aj jednofarebné detské ponožky, podkolienky, legíny a pančušky.

Čítať ďalej...